College code : 01016
Affiliated University : Prof.Rajendra Singh (Rajju Bhaiya)
university Prayagraj(Allahabad State University)

Photo Gallery

Copyright © 2020 Shiv Shyam Mahavidyalaya. All rights reserved.